|  disclaimer  |  sitemap  |
 W3C valid website  W3C valid css style
   © 2024 See-IT internet services.

Diensten:

Het incassotraject strekt zich uit over diverse fasen. Onderstaand wordt een uitleg gegeven over het onderscheid per fase, de kosten die daarmee gepaard gaan en de wijze waarop een vordering kan worden verhaald op de schuldenaar.

De opdrachtgever is in elke stand van het gevorderde incassotraject aansprakelijk voor gemaakte en te maken kosten. Het adagium dat alle kosten voor rekening komen van de schuldenaar is een halve waarheid. In de praktijk valt het allemaal wel mee. Toch is het correct de opdrachtgever er op te wijzen dat hij verantwoordelijk blijft tot vergoeding van gemaakte kosten zodra de kosten niet op de schuldenaar kunnen worden verhaald.

Het in behandeling nemen van een incassozaak en het blindelings kosten maken uit naam van de opdrachtgever kan hem wel eens (te) duur komen te staan. Vandaar dat wij de opdrachtgever op de risico's wijzen en hem willen attenderen op het feit dat het gaat om doorbelasting van kosten jegens de schuldenaar, zolang de verhaalsmogelijkheden dat toelaten.

Het frustrerende gevoel van kosten te maken op het sterfhuis hangt nauw samen met de beruchte kale kip. U kunt dus maar beter weten waar u aan toe bent voordat u overweegt om kosten te maken, in en/of buiten rechte. Een goede voorlichting is daarbij onmisbaar.

Een overzicht van de verschillende fases :

Inleidende fase :
u heeft een vordering gereed gemaakt om ter fine van incasso uit handen te geven. Al dan niet na vooroverleg heeft u besloten onze organisatie daarvoor in te schakelen. U heeft alle relevante gegevens verzameld.

Buitengerechtelijke fase :
wij beschikken nu over een incassozaak. Als beroepsmatige incasseerder zullen wij uw vordering (trachten te) incasseren in de hoop (en met de bedoeling) aldus een gerechtelijke procedure te kunnen vermijden. Op verweer wordt inhoudelijk en via gemotiveerde schriftelijke uiteenzetting getracht uw wederpartij alsnog tot betaling te bewegen. Daarbij is het van belang uw vordering inzichtelijk te maken. Het ter beschikking stellen van alle relevante correspondentie is onontbeerlijk voor een vlotverlopende incassoprocedure.

Gerechtelijke fase :
De vordering wordt via een gerechtelijke procedure veiliggesteld met als doel het verkrijgen van een voor tenuitvoerlegging vatbare executoriale titel. Ook daags voor of tijdens de procedure kan er nog worden geïncasseerd; soms volgt onder druk van de procesgang alsnog afdoening van de vordering. Na verkregen vonnis vindt het feitelijke incassotraject plaats via executie.

Executie fase :
Bij gebleken titel wordt het vonnis ten uitvoer gelegd. De alsdan openstaande vordering wordt via executiedwang uitgewonnen door middel van beslag op roerende- of onroerende zaken, derdenbeslag onder bank of andere derden (beslag op banktegoeden, loon of uitkering).over gerechtelijke incasso gerechtelijk-incasso

vonnissen executeren vonnissen-executeren

debiteurenbeheer debiteurenbeheer

incassotraject incassotraject

e-incasso e-incasso